2024. június 13. csütörtök
Ma Antal, Anett névnap van.
Alapító: Bódis Gábor & Németh Árpád (MCMXC)

Fiók

Felhasználónév:

Jelszó:

Legnépszerűbb

Tisztelt Bódis Gábor!

Engedje meg, hogy röviden válaszoljak a Napló 28. számá­ban közölt vezércikkének néhány mondatára. >

Tovább

Pornó anziksz

Nem is sejted, Szilvia, mostanában mennyit ábrándozok a fenekedről. Pe­dig tizenegynaponta kimondottan ezért vonulok a guggolva >

Tovább

Egy levél a szabadkai szökőkútról - a szökőkútért

A szabadkai főtéren lévő (zöld) Zsolnay-szökőkutat 1985-ben avatták fel. A polgárok szívükbe zárták, és örömet leltek >

Tovább

Csetnikek és usztasák

MÁSKÉNT EZ NEM TÖRTÉNHETETT! Azok után sem, hogy Belgrádból, illetve Zágrábból a vasárnap esti maksimiri polgárháborút előre >

Tovább

Tanmesék felnőtteknek

Csak kevés embernek adatik meg a látnoki képesség, engem viszont igenis ilyen kivételes hajlammal áldott meg >

Tovább

Két kezünket összetéve…

Három dologról szeretnék említést tenni, talán nyomot is hagyni, június harmadik vasárnapjának éjszakáján készült rövid >

Tovább

Szárnyát vagy combját?

Az előző részben az olaszos ízek voltak az étlapon, gasztronómiai naplóm folytatásában a kicsi kínai falatkák >

Tovább

It's toasted

Rengeteg katonatörténetet hallottam már, a legtöbb vicces kis sztori, kerülve a komoly dolgok ecsetelését. Inkább anekdoták >

Tovább

Tisztelt Ágoston András!

Sokáig töprengtem, válaszoljak-e egyál­talán levelére, amelynek felszólító hangne­me – őszintén megvallva – egy magunk mögött vélt >

Tovább

Isten éltesse, Tanár úr!

Az egyetemen még szerencsém volt dr. Szeli István előadásait hallgatni. Soha nem jött készü­letlenül, soha nem >

Tovább

Pásztornak, Végelnek egy a hangja

A megújulás ambíciójáról, a megújulás és az összefogás esélyéről beszélt Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség >

Tovább

Lelkierő és türelem

Újvidéken szálltunk fel a Belgrád-Bécs nemzetközi gyorsra. Egy hatüléses fülke, a szemközti oldalon két munkásformájú ember >

Tovább

F. E. magánvádja

A JSZSZK Büntető eljárásról szóló törvé­nye 52. szakaszának 1. bekezdése alapján beterjesztem ezen bírósághoz

Magánvádamat

1. BÓDIS GÁBOR vádlott, az Újvidéki Rádió-Televízió összetett műsorainak szerkesztője, valamint a ma­gyar nyelven megjelenő, sza­badkai székhelyű, Napló című magánlap társtulajdonosa;

2. CSÍKOS ZSUZSANNA tettestárs, az Újvidéki Rádió-Televízió műsorának kommentátora, valamint a magyar nyelven megjelenő, szabadkai székhelyű Napló cí­mű újság társtulajdonosa;

3. PETAR LJUBOJEV tettestárs, az Újvidéki Televízió igazgatója ellen,

mert 1991. április 8-án az Újvidéki Televízió Napjaink című magyar nyelvű műsorának részvevőjeként súlyosan megrágal­mazta ezen magánvád beterjesztőjét, kijelent­vén, hogy a magánvádló az Újvidéki Televízió magyar nyelvű informatív műsorainak szer­kesztőjeként „óriási kárt okozott a Televízió­nak”, hogy „a köztájékoztatás gonosztevője”, mert nézete szerint „cenzúrázza kollégái szö­vegeit”. Emellett Napló című lapjában több ízben olyan cikkeket jelentetett meg, melyek súlyosan rágalmazzák és becsmérlik a ma­gánvádlót, s e cikkek azt sugalmazzák, hogy ő népének árulója, és nevetség tárgyává teszi a magánvádló állásfoglalását az egységes Szerbiáért és Jugoszláviáért;

mert az említett, és az inkriminált na­pon sugárzott kontaktműsor vezetőjeként semmivel sem határolta el magát ezen súlyos rágalmaktól, melyeket a vádlott akkor kimon­dott, jóllehet köteles lett volna ezt megtenni, és mert lehetővé tette, hogy a műsorba a nézők azon része kapcsolódjék be, amely rágalmazta ezen magánvád beterjesztőjét. Emellett, a Napló társtulajdonosaként sem­mivel sem járult hozzá ahhoz, hogy ezen súlyos rágalmak és becsületsértések a Napló című hetilapban ne jelenjenek meg;

mert április 8-ától a mai napig A tömegtájékoztatásról szóló törvénnyel összhangban nem vonta vissza ezen rágalmakat, és nem is követelte, hogy az Újvidéki TV említett műsorában elhangzott rágalmak ta­gadtassanak meg,

ami által nevezett személyek a VSZAT Büntetőtörvénye 59. szakaszának 3. bekezdé­sébe foglalt rágalmazás bűncselekményét kö­vették el.

Indítványozom,

hogy ezen bíróság tűzze ki és tartsa meg főtárgyalását, melyre idézze meg:

Bódis Gábor vádlottat, kinek az idézést az Újvidéki Televízió, Kamenicai út 45. szám alatti címére kell kézbesíteni,

Csíkos Zsuzsanna társtettest, cím mint fent,

Petar Ljubojev társtettest, cím mint fent,

Fekete Elvira sértettet, akit tanúként kell kihallgatni.

Indokolás

Az Újvidéki TV 1991. április 8-án sugárzott Napjaink című magyar nyelvű kontaktműso­rában, melyet Csíkos Zsuzsanna vádlott veze­tett, egyebek között az Újvidéki TV magyar nyelvű tájékoztatási műsorairól is vita folyt. Bódis Gábor vádlott, ezen műsor részvevője különösen súlyos mértékben nehezményezte a magánvádló munkáját, melyet a szóban forgó tájékoztatási műsor főszerkesztői minőségében fejtett ki, és ez alkalommal súlyos rágalmakat mondott a magánvádló személyiségére vonatkozóan, aki neves közé­leti dolgozó. A vádlott azt állította, hogy a magánvádló „óriási károkat okozott az Újvidé­ki Televíziónak”, hogy „a tömegtájékoztatás gonosztevője”, mert nézete szerint „cenzúráz­za kollégái írásait”. Napló című magánlapjá­ban Fekete Elvirának a magyar nyelvű tájé­koztatási műsorok főszerkesztői posztjára való kinevezésétől kezdve egészen a mai napig lehetővé teszi a főszerkesztő személyiségét súlyosan rágalmazó cikkek zavartalan megje­lentetését. Ilyen módon 1991. január 4-én egy aláíratlan cikkben, melynek címe: Megáll az ész, az Újvidéki Televízió néhány újságíró­jának leváltása kapcsán egyebek között az jelent meg, hogy nevezett személy „gőgös és szolgalelkű”…, hogy „képes lenne az édes­anyját is eladni egy olyan rezsimnek, amely a nép ellensége”…, hogy „tényleg vastag bőr van a pofáján”…, hogy „szemrebbenés nélkül teljesíti gazdájának utasításait hű eb módjá­ra”…, hogy „úgy szabja a műsorokat, aho­gyan Božović parancsolja”. Egy 1991. február 5-én megjelentetett olvasói levélben, az 5. oldalon újra megrágalmazzák a magánvádlót, mert e cikk kijelenti, hogy „egy párt rabja és szolgája”, és hogy az Újságíró Egyesület díját oly módon „érdemelte ki”, hogy eközben fölál­dozta becsületét. Cikkek egész sorozatában válik a magánvádló neve, amely fordításban egyébként „feketét” jelent, a fekete és a sötét szinonimájává, így például az 1991. január 9-én megjelent írásban, amelyben megrágal­mazzák a magánvádlót, hogy a magyar nyel­vű tévéműsor minden újságíróját, aki a Napló munkatársa, leváltotta, az általa szerkesztett műsorról pedig az jelent meg, hogy „a szaros csizmára hasonlít”. Számos szövegben valótlanságokat állítanak a magánvádlóról, misze­rint „szigorú cenzúrát” vezetett be, így például az 1991. március 19-én napvilágot látott cikkben, melyben az jelent meg, hogy Fekete Elvira „kemény cenzúrát” vezetett be, az 1991. január 16-án megjelent Ha Ceausescu megérhette volna című cikkben pedig azt állítják, hogy „az újsütetű felelős újságíró tudatosan teszi tönkre a műsort”.

A legsúlyosabb rágalmak Fekete Elvirának a saját népével szembeni viszonyára vonat­koznak, ezáltal nyilvánosan közlik, hogy ő népének árulója. Ily módon Fekete Elvira egyik, az Újvidéki Televízió magyar nyelvű híradójában elmondott kommentárjához, melyben valós adatokat közölt arról, hogy a magyar nemzetiségnek Szerbiában megvan­nak a fejlődéshez szükséges összes jogai és feltételei, a Napló ezt a megjegyzést fűzi: „Akinek még jó a gyomra, annak jó szórako­zást és a FEKETE képernyő előtti kellemes bámészkodást kívánunk.” (1991. január 16., A hét legnevetségesebb szövege). Az 1991. május 7-ei Josipunk tiltakozik, és az 1991. április 30-ai Ez már világos színvallás c. írásokban olyan felosztás jelenik meg, misze­rint vannak „igaz magyarok és azok a másfé­lék, az árulók, akiket a BM szimbólummal kell jelölni, ami az igaz madzsar rövidítése, eközben a madzsar helyesírás pejoratív értel­mű, mert így azok írnak, akik elidegenedtek népüktől, és már a nevüket is képtelenek leírni, a Napló pedig pont ebbe a csoportba sorolja Fekete Elvirát. A Napló – ez a vádlott engedélyével történik – interjút közöl dr. Kör­mendi Ferenc népképviselővel (1991. január 16-án), aki Fekete Elvirát „a verbuvált magya­rok politikai prostituáltjának” tartja, aki nem képviselheti sem a magyar értelmiséget, sem a magyar népet.

Az inkriminált cikkek egész sorozata és a Napló állandó támadásai, melyek különféle formákban jelentek meg (kommentárok, ol­vasói levelek és egyéb), nemcsak hogy nem határoljak el magukat e magatartástól, ha­nem cinikus kommentárokat fűznek mindazon álláspontokhoz, melyek pozitívan viszo­nyulnak Fekete Elvira személyiségéhez és munkájához. Mindez ahhoz vezetett, hogy az Újvidéki Televízió magyar szerkesztősége új­ságíróinak egy csoportja annyira felbátoro­dott, hogy 1991. április 4-én puccsot hajtott végre a szerkesztőségben, és jogellenes mó­don leváltotta a magánvádlót a magyar nyel­vű tájékoztatási műsorok főszerkesztőjének posztjáról, a főcímről levették a nevét, ily módon besározták tekintélyét, és megrágalmazták újságírói méltóságát. Ez súlyos követ­kezményekkel járt, különösen Fekete Elvira magyar nyelvű újságírói mibenlétére. A jogellenes leváltással, valamint az elkövetett rágalmazási bűnténnyel kapcsolatban támasztott kártérítési igény kapcsán külön eljárások in­dultak az újvidéki hatásköri bíróságok előtt.

Csíkos Zsuzsanna, aki az említett műsort vezette, semmilyen módon sem határolta el magát az Újvidéki Televízió inkriminált műso­rában elhangzott súlyos rágalmaktól, ezért részt vett e bűncselekmény elkövetésében. Ily módon nevezett személy nem engedélyezte, hogy az inkriminált adásba olyan nézői kérdé­sek jussanak be, amelyek, különböztek a rágalmazásoktól, ilyeténképpen kihagyta Savović Margit kommentárját és kérdését, aki nem értett egyet a kifejtett véleményekkel. Úgyszintén a Napló című hetilap társtulajdonosaként nem határolta el magát, és nem fűzött szerkesztőségi kommentárt az inkriminált cikkekhez.

Petar Ljubojev, az Újvidéki Televízió igaz­gatójaként köteles lett volna, hogy az 1991. április 8-ai, inkriminált műsorban elhangzott rágalmakat megtagadja, illetve A tömegtájékoztatási törvénnyel összhangban követelje azok megtagadását, illetőleg visszavonását, és mivel mindezt a mai napig nem tette meg, az objektív felelősség elve alapján bűnrészesként szerepel a szóban forgó bűncselekmény elkö­vetésében.

A fentiek értelmében e magánvád megalapozott és a törvényen nyugszik.

Újvidéken, 1991. május 24-én

Magánvádló:
Fekete Elvira
olvashatatlan aláírás

MELLÉKLETEK; 1-7 a Napló című újság­ban megjelent, fent nevezett szövegek.

MEGJEGYZÉS: A Naplóból vett idézetek a szerbhorvát nyelvű magánvád alapján íródtak, tükörfordítások lehetségesek.

1991. október 30.
Küldje tovább ezt a cikket.

Kommentek

Ehhez a cikkhez még nem fűztek megjegyzést.

Komment írásához be kell jelentkeznie.

Legfrissebb

Egy illúzió múltja

Végel László nemzedéki művet írt. A szónak itt és nála van még ereje, értelme. Hallatlanul gazdag >

Tovább

Miskolczi: Semmibe veszik a polgárok kegyeletteljes végbúcsú iránti igényét

„Az aláírók nem ellenségei a hatalomnak, csupán szeretnék megmenteni a temetkezés Szabadkán kialakított hagyományait.” Basity Gréta >

Tovább

Reagálás A szakma becsülete című írásra

Klemm József: „Ami pedig a tükröt illeti: jómagam nem csak a tükörbe tudok tiszta lelkiismerettel nézni, >

Tovább

A város hangulatának megörzése nem kérdés

„Ez az interjú a Magyar Szóban Varjú Márta főszerkesztő döntése alapján nem jelenhetett meg.” Tómó Margaréta (Magyar >

Tovább

Vargabetű

„Mi több: lesz-e egyáltalán olyan párttárs, aki majd kiáll mellette?“ Szabó Angéla (Bozóki Antal blogja): >

Tovább

Az eurómilliós botránylista

„Milyen elvárások, miféle gazdasági szempontok szerint alakult a kiválasztott cégek rangsorolása.“ Szabó Angéla (Veszprém Kukac): >

Tovább

Építkezés- és párbeszédkísérlet – illetve ennek veszélye

A párt, annak vezetése és az MNT egyfajta „instant” értelmiségi bázisra szeretne szert tenni. Vataščin Péter (Családi >

Tovább

Ne ítélkezzünk előre!

Ugyanakkor úgy látjuk, néhány érv szólhat az „igen” mellett is. Második Nyilvánosság: >

Tovább

Nem rosszak, csak naívak

Természetesen aki elfogadta a meghívást annak sok sikert és eredményes munkát kívánok. Szőke Attila facebook bejegyzése: >

Tovább

A "biodekor" listáról

„Az egyetem autonóm felsőoktatási intézmény, amely kizárja a pártok beavatkozását.“ Vajdaság Ma: >

Tovább

Kár a bélyegért!

„Kik lesznek azok, akik még hisznek nekik?“ Bozóki Antal: >

Tovább

Terrorhangulat a Szabadkai Zeneiskolában?

"A tanárok kilencven százaléka az igazgatónő leváltása mellett szavazna, ha titkos szavazást tartanánk." Tómó Margaréta (Magyar Szó): >

Tovább